دانشجویان درس آمار و احتمالات پیشرفته می توانند اطلاعات این درس را از اینجا دریافت نمایند.