تمرین های درس آمار و احتمالات پیشرفته

برای دریافت تمرین های کتاب آمار و احتمالات در مهندسی حمل و نقل ٬ روی دکمه ی زیر کلیک کنید.

دانشجویان عزیز درس آمار و احتمالات پیشرفته در مهندسی راه، ترافیک و حمل و نقل می توانند تمرین های هر فصل را از طریق لینک های زیر دانلود کنند:

تمرین های فصل دوم

تمرین های فصل سوم

تمرین های فصل چهارم

تمرین های فصل پنجم

تمرین های فصل ششم

تمرین های فصل هفتم

تمرین های فصل هشتم

تمرین های فصل نهم

تمرین های فصل دهم