مقالات ISI

1- Tavakoli Kashani, Ali; Besharati, Mohammad Mehdi; Radmard, Amin, “Exploring the relationship between work shift and demographic variables with driving behaviour among intercity bus drivers”. Journal of Health and safety at work, Vol 8, issue 3, pp 309-322, 2018.

2- Tavakoli Kashani, Ali; Arefkhani, Hesam, “Indexing crashworthiness for major vehicle brands in rollover crashes: a case study of Iran”. Safety Science Monitor, Vol 20, issue 1, pp 1-12, 2017.

3- Tavakoli Kashani, Ali; Besharati, Mohammad Mehdi, “Which set of factors contribute to increase the likelihood of pedestrian fatality in road crashes?” International Journal of Injury Control and Safety Promotion, Vol 25, issue 3, pp 247-256, 2018.

4- Tavakoli Kashani, Ali; Arefkhani, Hesam, “Indexing Crash Worthiness, Crash Aggressivity, and Total Secondary Safety for Major Car Brands: A Case Study of Iran”. International Journal of Civil Engineering, Vol 16, Issue 8, pp 857-869, 2017.

5- Tavakoli Kashani, Ali; Besharati, Mohammad Mehdi, “Explorative analysis of motorcyclists’ injury severity pattern at a national level in Iran”. Archives of truma reserch, Vol 6, issue 4, pp 87-93, 2017.

6- Tavakoli Kashani, Ali; Besharati, Mohammad Mehdi, “Factors contributing to intercity commercial bus drivers’ crash involvement risk”. Archives of Environmental and Occupational Health, Vol 73, Issue 4, pp 243-250, 2018.

7- Anavari, Mohammadbagher; Tavakoli Kashani, Ali; Rabieyan, Rahim, “Identifying the most important factors in the at-fault probability of motorcyclists based on classification tree models”. International Journal of Civil Engineering, Accepted for publication

8- Tavakoli Kashani, Ali; Anavari, Mohammadbagher; Mohammadian, Ahmad, “Male drivers speed choice in Iran in relation to driver and front passenger characteristics”. Transportation Research; Part F, Vol 41, pp 97-103, 2016.

9- Tavakoli Kashani, Ali; Besharati, Mohammad Mehdi, “Fatality rate of pedestrians and fatal crash involvement rate of drivers in pedestrian crashes: A case study of Iran”. International Journal of Injury Control and Safety Promotion, Accepted for publication

10- Shariat Mohaymany, Afshin; Tavakoli Kashani, Ali; Shahri, Matin, “Data mining of dangerous overtaking on two-lane rural roads”. Proceedings of the ICE – Transport, Vol 168, issue 6, pp 523-531, 2015. 

11- Tavakoli Kashani, Ali; Rabieyan, Rahim; Besharati, Mohammad Mehdi, “A data mining approach to investigate the factors influencing the crash severity of motorcycle”. Journal of safety research, Vol 51, pp 93-98, 2014.

12- Shariat Mohaymany, Afshin; Tavakoli Kashani, Ali; Nosrati, Hadi; Kazemzadehazad, Snaz, “Development of Head-On Conflict Model for Overtaking Maneuvers on Two-Lane Rural Roads Using Inductive Loop Detectors”. Journal of Transportation Safety & Security, Vol 5, issue 4, pp 273-284, 2013.

13- Ghaffari, Ahmadreza; Tavakoli Kashani, Ali; Moghimidarzi, Sayedbahman. “Identification of Black Spots Based on Reliability Approach”. Journal PROMET – Traffic & Transportation, Vol 25, issue 6, pp 525-532, 2013.

14- Shariat Mohaymany, Afshin; Tavakoli Kashani, Ali; Ranjbari, Andishe, “Identifying Driver Characteristics Influencing Overtaking Crashes”. Traffic Injury Prevention, Vol 11, issue 4, pp 411-416, 2010. 

15- Tavakoli Kashani, Ali; Shariat Mohaymany, Afshin; Ranjbari, Andishe, “A Data Mining Approach to Identify Key Factors of Traffic Injury Severity”. Journal PROMET – Traffic & Transportation, Vol 23, issue 1, pp 11-17, 2011. 

16– Tavakoli Kashani, Ali; Shariat Mohaymany, Afshin, “Analysis of the Traffic Injury Severity on Two-Lane, Two-Way Rural Roads Based on Classification Tree Model”. Safety Science, Vol 49, issue 10, pp 1314-1320, 2011. 

17- Shariat Mohaymany, Afshin; Tavakoli Kashani, Ali; Nosrati, Hadi; Ranjbari, Andishe, “Identifying significant predictors of head–on conflicts on two-lane rural roads using inductive loop detectors data”. Traffic Injury Prevention, Vol. 12, No. 6, 2011, pp. 636-641.

مقالات ISC، علمی-پژوهشی و معتبر بین‌المللی

1- «شناسایی مکانهای پرتصادف جادهای با استفاده از روش تلفیقی تحلیل پوششی داده ها و تحلیل سلسله مراتبی (DEA/AHP)». شهریار افندیزاده، علی توکلی کاشانی، یاسر تقی­ زاده. پژوهشنامه حمل­ونقل، سال چهاردهم، شماره 4، 33-45، زمستان 1396.

2- Tavakoli Kashani, Ali; Arefkhani, Hesam, “An investigation on crash worthiness of different vehicle brands: a case study of rollover crashes”. International Journal of Transportation Engineereing, Vol.  6, No. 2, 2017, pp. 111-122.

3- Tavakoli Kashani, Ali; Besharati, Mehdi; Mohammadian, Ahmad, “Analyzing motorcycle crash pattern and riders’ fault status at a national level: A case study from Iran”. International Journal of Transportation Engineereing, Vol.  5, No. 1, 2017, pp. 87-101.

4- Tavakoli Kashani, Ali; Besharati, Mohammad Mehdi, “An Analysis of Vehicle Occupants’ Injury Severity in Crashes Occurred On Rural Freeways and Multilane Highways in Iran”. International Journal of Transportation Engineereing, Vol. 4, No. 2, 2016, pp. 137-146. 

5- Tavakoli Kashani, Ali; Sokouni Ravasani, Mahdi; Ayazi, Ehsan, “Analysis of drivers’ behavior using Manchester driver behavior questionnaire based on roadside interview in Iran”. International Journal of Transportation Engineereing, Vol. 4, No. 1, 2016, pp. 61-74.

6- Tavakoli Kashani, Ali; Ayazi, Ehsan, “Identifying significant variables influencing overtaking maneuvers on two-lane, two-way ural roads in Iran”. Periodica Polytechnica Transportation Engineering, Vol. 44, No. 3, 2016, pp. 155-163.

7- «اثر رفتار رانندگان اتوبوس‌های درون‌شهری تهران بر ریسک تصادف آنها بر اساس داده‌های وافعی تصادف». علی توکلی کاشانی، حمزه منصوری کارگر. مطالعات پژوهشی راهور، سال پنجم، شماره 16، بهار 1395

8- Tavakoli Kashani, AliRabieyan, Rahim; Besharati, Mohammad Mehdi “Modeling the effect of operator and passenger characteristics on the fatality risk of motorcycle crashe”. Journal of Injury and Violence Research, Vol. 8, No.1, 2016.

9- «بررسی عوامل موثر بر انتخاب سرعت رانندگان مرد». علی توکلی کاشانی، محمدباقر انواری. فصلنامه مطالعات پژوهشی راهور، سال سوم، شماره 10، پاییز 1393

10- «ارائه مدل اولویت بندی ایمنی تقاطعات همسطح با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی». شهریار افندیزاده، علی توکلی کاشانی، شهاب حسن‌پور. فصلنامه مطالعات پژوهشی راهور، سال سوم، شماره 9، تابستان 1393

11- «بررسی اثر سن موتورسوار و عوامل محیطی بر ریسک تصادفات موتورسیکلت‌ بر اساس مفهوم مواجهه شبه‌القایی». علی توکلی کاشانی، رحیم ربیعیان. فصلنامه علمی-پژوهشی مهندسی حمل‌ونقل، سال ششم، شماره دوم، زمستان 1393

12- Shariat Mohaymany, Afshin; Tavakoli Kashani, Ali; Nosrati, Hadi; Kazemzadehazad, Snaz, “Development of Head-On Conflict Model for Overtaking Maneuvers on Two-Lane Rural Roads Using Inductive Loop Detectors”. Journal of Transportation Safety & Security, Vol 5, issue 4, pp 273-284, 2013.

13- Tavakoli Kashani, Ali; Shariat Mohaymany, Afshin; Ranjbari, Andishe, “Analysis of factors associated with traffic injury severity on rural roads in Iran”. Journal of Injury and Violence Research, Vol 4, No. 1, 2012.

14- «تحلیل شدت مصدومیت ناشی از تصادفات در راه‌های دوخطه برون‌شهری با استفاده از مدل‌های داده‌کاوی». علی توکلی کاشانی، افشین شریعت مهیمنی. پژوهشنامه حمل‌ونقل، تابستان 1389

مقــالات  علمی -ترویجی

1- « ایمنی عابرین پیاده و تأثیر شمارشگرهای معکوس چراغ های راهنمایی بر آن». علی توکلی کاشانی، امیرحسین احمدی­نژاد. مجله علمی- ترویجی فناوری حمل و نقل، در نوبت چاپ.

2- « معرفی روش های تصمیم گیری چند شاخصه و کاربرد آن در برنامه­ریزی حمل ونقل و ترافیک». علی توکلی کاشانی، مسلم عزیزی بندرآبادی. مجله علمی- ترویجی جاده، در نوبت چاپ.

3- « بررسی روند تغییرات سهم حمل و نقل ریلی و میزان تلفات حمل و نقل جاده‌ای». نریمان نیکو، علی توکلی کاشانی، افشین شریعت مهیمنی. مجله علمی- ترویجی جاده، شماره87، 1395.

4- «شناسایی متغیرهای اثرگذار بر انجام مانورهای سبقت خطرناک در راه‌های دوخطه دوطرفه برون‌شهری». علی توکلی کاشانی، احسان ایازی. مجله علمی- ترویجی راهور، دوره سیزدهم، شماره34، تابستان 1395.

5- «مروری بر مفهوم رویدادهای نزدیک‌به‌تصادفات و کاربرد آن در تحلیل ایمنی ترافیک». علی توکلی کاشانی، محمدمهدی بشارتی. مجله علمی- ترویجی راهور، دوره دوازدهم، شماره 29، بهار 1394.

6- «بررسی روند تغییرات سهم حمل و نقل ریلی و میزان تلفات حمل و نقل جاده ای». علی توکلی کاشانی. مجله علمی- ترویجی جاده، در نوبت چاپ.

7- «قابلیت‌ها و کاربردهای روش مواجهه شبه‌القایی در تحلیل تصادفات». علی توکلی کاشانی، رحیم ربیعیان. مجله علمی- ترویجی فناوری حمل و نقل، سال هشتم، شماره 21، زمستان 1392.

8- «پیش‌بینی نرخ سبقت‌گیری در راه‌های دوخطه برون‌شهری با توجه به حجم ترافیک» . افشین شریعت مهیمنی، حسن ذوقی، علی توکلی کاشانی، علی نویدی. فصلنامه راهور، سال هفتم، شماره 9، بهار 1389.

9- «ارایه مدل نحوه تصمیم‌گیری در اجرای مانور سبقت در راه‌های دوخطه برون‌شهری» . افشین شریعت مهیمنی، حسن ذوقی، علی توکلی کاشانی، علی نویدی. فصلنامه راهور، سال هفتم، شماره 10، تابستان 1389. 

مقــالات  کنفرانسی

1- « تولید ناخالص داخلی و ایمنی ترافیک»،  علی توکلی کاشانی، زهرا سرتیبی. پنجمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 1396.

2- « عوامل شخصیتی مرتبط با تخلفات حادثه‌ساز پیک‌های موتوری»،  شهاب دبیری­نژاد، علی توکلی کاشانی، سعید فریدونی. نخستین کنگره ملی روانشناسی ترافیک، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 1396.

3- « بررسی وضعیت ایمنی ترافیک در سطح استانهای کشور طی سالهای 89 تا 93»،  علی توکلی کاشانی، محمدمهدی بشارتی، مسلم عزیزی بندرآبادی،. دهمین کنگره ملی مهندسی عمران ، تهران، 1396.

4- « Investigating crashworthiness capability of Iranian major car brands in rollover crashes»، علی توکلی کاشانی، حسام عارفخانی. شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی حمل‌ونقل و ترافیک، تهران، 1395. (انتخاب شده بعنوان مقاله برتر)

5- « نگاهی به وضعیت ایمنی ترافیک در ایران از منظر راهبردی»،  محمدمهدی بشارتی، مسلم عزیزی بندرآبادی، علی توکلی کاشانی. شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی حمل‌ونقل و ترافیک، تهران، 1395. (انتخاب شده بعنوان مقاله برتر)

6- « Driving behaviour and its relation to bus drivers’ crash risk: results from a self-report study»، علی توکلی کاشانی، محمدمهدی بشارتی. شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی حمل‌ونقل و ترافیک، تهران، 1395.

7- « اثر برخی جنبه های تفریحی زندگی بر تخلفات و خطاهای رانندگی»، علی توکلی کاشانی، شهاب دبیری­نژاد. شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی حمل‌ونقل و ترافیک، تهران، 1395.

8- « A hybrid approach to examine the pattern of traffic crashes and drivers’ fault status across the provinces of Iran»، علی توکلی کاشانی، محمدمهدی بشارتی، احمد محمدیان. شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی حمل‌ونقل و ترافیک، تهران، 1395. 

9- Tavakoli Kashani, Ali; Zangooei, Hossein; Ayazi, Ehsan; Sokouni, Mahdi, “Identifying Determinants of Unpermitted Overtaking on Two-Lane, Two-Way Rural Roads in Iran”. Transportation Research Board 95th Annual Meeting, U.S.A, Washington, D.C. 2016.

10- « Crash pattern and Fatality risk of different pedestrian age – groups in Iran»، علی توکلی کاشانی، محمدمهدی بشارتی. ششمین سمینار بین‌المللی کاهش حوادث ترافیکی ، شیراز، 1394. (انتخاب شده بعنوان مقاله برتر)

11- «ارائه روشی برای ارزیابی عملکرد ایمنی راه‌های استان‌ها»، علی توکلی کاشانی، مسلم عزیزی بندرآبادی. چهارمین کنفرانس بین‌المللی حوادث رانندگی و جاده‌ای، تهران، 1394.

12- «بررسی رفتار رانندگان و شناسایی متغیرهای تاثیرگذار در انجام مانورهای سبقت غیرمجاز در راه‌های دوخطه دوطرفه برون‌شهری»، علی توکلی کاشانی، مهدی سکونی، احسان ایازی. چهارمین کنفرانس بین‌المللی حوادث رانندگی و جاده‌ای، تهران، 1394.

13- «ارائه روشی برای ارزیابی عملکرد استان‌ها در زمینه‌ی ایمنی راه‌های روستایی»، علی توکلی کاشانی، مسلم عزیزی بندرآبادی. نخستین کنفرانس ملی حمل‌ونقل روستایی، تهران، 1394.

14- «کاربرد مدلسازی معادلات ساختاری در بررسی رابطه‌ی بین رفتار رانندگی، ویژگیهای شخصیتی و نگرش راننده»، علی توکلی کاشانی، مهدی سکونی، احسان ایازی. پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی حمل‌ونقل و ترافیک، تهران، 1394.

15- «اثر مشخصه‌های هندسی و ترافیکی راه بر انجام مانور سبقت در راههای دوخطه دوطرفه برونشهری (مطالعه موردی: راههای برونشهری استانهای زنجان و آذربایجان شرقی)»، علی توکلی کاشانی، احسان ایازی، مهدی سکونی. پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی حمل‌ونقل و ترافیک، تهران، 1394.

16- «تحلیل تصادفات عابرین پیاده در ایران با استفاده از تکنیک درخت خطا»، علی توکلی کاشانی، محمدمهدی بشارتی، محمدهادی بشارتی. پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی حمل‌ونقل و ترافیک، تهران، 1394.

17- «بررسی و تحلیل تخلفات و خطاهای رانندگان اتوبوس‌های درون‌شهری شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه»، علی توکلی کاشانی، حمزه منصوری کارگر. چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی حمل‌ونقل و ترافیک، تهران، 1393.

18- «ارزیابی پارامترهای ایجاد تصادفات ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی در بزرگراه‌ها و آزادراه‌های برون‌شهری ایران»، علی توکلی کاشانی، علی وامق، احمد محمدیان. چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی حمل‌ونقل و ترافیک، تهران، 1393.

19- «مدیریت دسترسی و کاربری حاشیه راه‌ها»، علی توکلی کاشانی. پنجمین همایش ملی مدیریت ترافیک، مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما، تهران، 1393.

20- «اثر مشخصه‌های سفر بر سرعت انتخابی توسط رانندگان (مطالعه موردی؛ آزادراه‌ها و بزرگراه‌های برون شهری استان اصفهان)»، علی توکلی کاشانی، محمدباقر انواری. سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی حمل‌ونقل و ترافیک، تهران، 1392.

21- «تخمین فراوانی تصادفات در نواحی شهری با استفاده از سیستم استنتاج عصبی-فازی انطباقی: مطالعه موردی شهر مشهد»، مجتبی رجبی بهاءآبادی، علی توکلی کاشانی. سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی حمل‌ونقل و ترافیک، تهران، 1392.

22- «تحلیل ارتباط سهم حمل‌ونقل ریلی و نرخ تصادفات و تلفات در حمل‌ونقل جاده‌ای»، نریمان نیکو، علی توکلی کاشانی. دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی حمل‌ونقل و ترافیک، تهران، 1391.

23- «ارائه روش مبتنی بر آنالیز قابلیت اطمینان در شناسایی نقاط پرتصادف». علی توکلی کاشانی، احمدرضا غفاری. یازدهمین کنفرانس بین‌المللی حمل‌ونقل و ترافیک، تهران، 1390.

23- «نقش سرعت در احتمال وقوع و شدت تصادفات». شاهین شعبانی، علی توکلی کاشانی. هفتمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس، اردیبهشت 1385.

 

پروژه‌های مطالعاتی

1- «ناظر مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر کاشان»، کارفرما؛ شهرداری کاشان

2- «مطالعات جامع ایمنی شهر کاشان»، کارفرما؛ شهرداری کاشان

3- «مطالعات جامع ایمنی راه‌های شریانی استان مرکزی»، کارفرما؛ سازمان راهداری و حمل­ونقل جاده‌ای کشور

4- «ارتباط سرعت با ایمنی راه‌ها»، کارفرما؛ پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی

5- «بررسی سیستم‌های مدیریت ایمنی در حمل و نقل جاده‌ای»، کارفرما؛ پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی

6- «بررسی لزوم ایجاد مرکز تحقیقات ایمنی جاده‌ای در کشور»، کارفرما؛ پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی  

کتاب و جزوات آموزشی

1- «اصول مهندسی ترافیک، برنامه ریزی حمل و نقل و طرح هندسی راه. شامل نکات آموزشی و حل تستهای آزمون پروانه اشتغال به کار مهندسی ترافیک از سال 1383 تا 1395 »، تالیف: علی توکلی کاشانی، کامران زندی، غلامرضا فرهمندی. انتشارات دیم، 1395. 

 

2- «فناوری و اقدامات ابتکاری کنترل ترافیک در اروپا»، ترجمه: علی توکلی کاشانی، معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری وزارت راه و ترابری – دفتر مطالعات فناوری و ایمنی، تابستان 1385.

2- «کلاه ایمنی. دستورالعمل طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه استفاده از کلاه ایمنی»، ویراستار: علی توکلی کاشانی، معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری وزارت راه و ترابری، 1386

3- جزوه آموزشی «بازرسی و بازدید ایمنی راه»، برای دانشجویان کارشناسی ارشد «برنامه ­ریزی حمل و نقل»، گردآوری و تدوین: علی توکلی کاشانی، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، 1393

4- جزوه آموزشی « تجزیه و تحلیل ایمنی راه »، برای دانشجویان کارشناسی ارشد «برنامه ­ریزی حمل و نقل»، گردآوری و تدوین: علی توکلی کاشانی، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، 1393

5- جزوه آموزشی «آمار و احتمالات پیشرفته مهندسی»، برای دانشجویان کارشناسی ارشد «برنامه ­ریزی حمل و نقل»، گردآوری و تدوین: علی توکلی کاشانی، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، 1393

6- جزوه آموزشی «مهندسی ایمنی راه»، برای دانشجویان کارشناسی «مهندسی عمران»، گردآوری و تدوین: علی توکلی کاشانی، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، 1393

7- جزوه آموزشی «معرفی GIS و کاربردهای آن»، گردآوری و تدوین: دکتر شمس نوبخت، علی توکلی کاشانی، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، 1380

8- جزوه آموزشی «ایمنی ترافیک»، برای دانشجویان دکترای «برنامه­ ریزی حمل و نقل»، گردآوری و تدوین: علی توکلی کاشانی، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، 1393

9- جزوه آموزشی «آشنایی با مبانی ایمنی حمل و نقل جاده‌ای»، تهیه و تدوین: علی توکلی کاشانی، بخش آموزش مرکز تحقیقات ایمنی کاربردی حمل و نقل جاده­ای دانشگاه علم و صنعت ایران، 1390

10- جزوه آموزشی«مدیریت سرعت و روش­های کنترل آن در راه‌ها»، تهیه و تدوین: علی توکلی کاشانی، بخش آموزش مرکز تحقیقات ایمنی کاربردی حمل و نقل جاده­ای دانشگاه علم و صنعت ایران، 1390

11- جزوه آموزشی «آموزش نرم­افزار SAFE2000»، تدوین: علی توکلی کاشانی، انجمن علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران، 1380

 دوره های آموزشی

1- (1386) TÜV NORD-TÜV Academy-Iran–Germany، دوره آموزشی HSE

(Basics, Structure, Documentation of Health, Safety, Enviroment Management System HSE-MS)

2- (1387) پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری، دوره آموزشی تحلیل داده‌های آماری

3- (1388) موسسه IINgroups Integrated Information Network، دوره آموزشی آشنایی با بانک‌های اطلاعاتی ISI، ProQuest، EndNote Web و … در دانشگاه علم و صنعت ایران

4- (1388) دانشکده صنایع و دانشکده کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران، داده‌کاوی و کاربردهای آن در تجارت و صنعت

5- (1390) پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار ای‌موس (AMOS)