مرکز تحقیقات ایمنی دانشگاه علم و صنعت ایران از سال ۲۰۰۹ فعالیت خود را آغاز کرده است که برخی از خروجی های مطالعات و پژوهش ها ی آن به قرار زیر است 

دسترسی سریع

مقالات ISI

 1. Tavakoli Kashani, Ali; Amirifar, Saeideh; Azizi Bondarabadi, Moslem; “Analysis of Driver and Vehicle Characteristics Involved in Red-Light Running Crashes: Isfahan, Iran”. Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering, 45, 381–387 (2021). https://doi.org/10.1007/s40996-020-00453-2

 

 1. Tavakoli Kashani, Ali; Jafari, Mahsa; Azizi Bondarabadi, Moslem; Dabirinejad, Shahab, “Factors affecting the accident size of motorcycle-involved crashes: a structural equation modeling approach”, International Journal of Injury Control and Safety Promotion, https://doi.org/10.1080/17457300.2020.1833041

 

 1. Besharati, Mohammad Mehdi; Tavakoli Kashani, Ali; Zili, Li; Washington, Simon, Carlo G. Prato, “A bivariate random effects spatial model of traffic fatalities and injuries across Provinces of Iran”. Accident Analysis and Prevention, https://doi.org/10.1016/j.aap.2019.105394

 

 1. Besharati, Mohammad Mehdi; Tavakoli Kashani, Ali; Washington, Simon, “A Comparative Analysis of Road Safety across the Provinces of Iran from 2005 to 2015”. International Journal of Sustainable Transportation, https://doi.org/10.1080/15568318.2019.1710877

 

 1. Tavakoli Kashani, Ali; Zandi, Kamran, “Influence of Traffic Parameters on the Temporal Distribution of Crashes”. KSCE Journal of Civil Engineering, DOI: 1007/s12205-020-0912-6

 

 1. Khorram, Bahram; Tavakoli Kashani, Ali; Anders af Wahlberg, “Longitudinal Jerk and Celeration as Measures of Safety in Bus Rapid Transit Drivers in Tehran”. Theoretical Issues in Ergonomics Science Editorial Office, https://doi.org/10.1080/1463922X.2020.1719228

 

 1. Arefkhani, Hesam; Besharati, Mohammad Mehdi; Azizi Bondarabadi, Moslem; Tavakoli Kashani, Ali, “How does the incompatibility of different vehicle types affect the odds of driver injury?”. Journal of Transportation Safety & Security, https://doi.org/10.1080/19439962.2019.1691101

 

 1. Tavakoli Kashani, Ali; Besharati, Mohammad Mehdi; Azizi Bondarabadi, Moslem; Memarian, Masoud, “Patterns of road traffic fatalities in the six most populous provinces of Iran, 2011‐2015”. Archives of truma reserch, DOI: 4103/atr.atr_91_18

 

 1. Tavakoli Kashani, Ali; Besharati, Mohammad Mehdi, “An investigation on the relationship between demographic variables, driving behaviour and crash involvement risk of bus drivers: A case study from Iran”. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, Vol 27, Issue 2, pp 535-543, 2019. doi.org/10.1080/10803548.2019.1603012
 2. Tavakoli Kashani, Ali; Azizi Bondarabadi, Moslem; Besharati, Mohammad Mehdi, “A risk-exposure-resources approach for incorporating the performance efficiency in developing composite safety performance index”. Transportation Letters: the International Journal of Transportation Research, DOI:10.1080/19427867.2019.1634903.

 

 1. Tavakoli Kashani, Ali; Besharati, Mohammad Mehdi; Radmard, Amin, “Exploring the relationship between work shift and demographic variables with driving behaviour among intercity bus drivers”. Journal of Health and safety at work, Vol 8, issue 3, pp 309-322, 2018.

 

 1. Tavakoli Kashani, Ali; Arefkhani, Hesam, “Indexing crashworthiness for major vehicle brands in rollover crashes: a case study of Iran”. Safety Science Monitor, Vol 20, issue 1, pp 1-12, 2017.

 

 1. Tavakoli Kashani, Ali; Besharati, Mohammad Mehdi, “Which set of factors contribute to increase the likelihood of pedestrian fatality in road crashes?” International Journal of Injury Control and Safety Promotion, Vol 25, issue 3, pp 247-256, 2018.

 

 1. Tavakoli Kashani, Ali; Arefkhani, Hesam, “Indexing Crash Worthiness, Crash Aggressivity, and Total Secondary Safety for Major Car Brands: A Case Study of Iran”. International Journal of Civil Engineering, Vol 16, Issue 8, pp 857-869, 2017.

 

 1. Tavakoli Kashani, Ali; Besharati, Mohammad Mehdi; Mohammadian, Ahmad, “Explorative analysis of motorcyclists’ injury severity pattern at a national level in Iran”. Archives of truma reserch, Vol 6, issue 4, pp 87-93, 2017.

 

 1. Tavakoli Kashani, Ali; Besharati, Mohammad Mehdi, “Factors contributing to intercity commercial bus drivers’ crash involvement risk”. Archives of Environmental and Occupational Health, Vol 73, Issue 4, pp 243-250, 2018.

 

 1. Anavari, Mohammadbagher; Tavakoli Kashani, Ali; Rabieyan, Rahim, “Identifying the most important factors in the at-fault probability of motorcyclists based on classification tree models”. International Journal of Civil Engineering, Vol 15, pp 653-662, 2017.

 

 1. Tavakoli Kashani, Ali; Anavari, Mohammadbagher; Mohammadian, Ahmad, “Male drivers speed choice in Iran in relation to driver and front passenger characteristics”. Transportation Research; Part F, Vol 41, pp 97-103, 2016.

 

 1. Tavakoli Kashani, Ali; Besharati, Mohammad Mehdi, “Fatality rate of pedestrians and fatal crash involvement rate of drivers in pedestrian crashes: A case study of Iran”. International Journal of Injury Control and Safety Promotion, Vol 24, issue 2, pp 222-231, 2017.

 

 1. Shariat Mohaymany, Afshin; Tavakoli Kashani, Ali; Shahri, Matin, “Data mining of dangerous overtaking on two-lane rural roads”. Proceedings of the ICE – Transport, Vol 168, issue 6, pp 523-531, 2015.

 

 1. Tavakoli Kashani, Ali; Rabieyan, Rahim; Besharati, Mohammad Mehdi, “A data mining approach to investigate the factors influencing the crash severity of motorcycle”. Journal of safety research, Vol 51, pp 93-98, 2014.

 

 1. Shariat Mohaymany, Afshin; Tavakoli Kashani, Ali; Nosrati, Hadi; Kazemzadehazad, Snaz, “Development of Head-On Conflict Model for Overtaking Maneuvers on Two-Lane Rural Roads Using Inductive Loop Detectors”. Journal of Transportation Safety & Security, Vol 5, issue 4, pp 273-284, 2013.
 2. Ghaffari, Ahmadreza; Tavakoli Kashani, Ali; Moghimidarzi, Sayedbahman. “Identification of Black Spots Based on Reliability Approach”. Journal PROMET – Traffic & Transportation, Vol 25, issue 6, pp 525-532, 2013.
 3. Shariat Mohaymany, Afshin; Tavakoli Kashani, Ali; Ranjbari, Andishe, “Identifying Driver Characteristics Influencing Overtaking Crashes”. Traffic Injury Prevention, Vol 11, issue 4, pp 411-416, 2010.

 

 1. Tavakoli Kashani, Ali; Shariat Mohaymany, Afshin; Ranjbari, Andishe, “A Data Mining Approach to Identify Key Factors of Traffic Injury Severity”. Journal PROMET – Traffic & Transportation, Vol 23, issue 1, pp 11-17, 2011.

 

 1. Tavakoli Kashani, Ali; Shariat Mohaymany, Afshin, “Analysis of the Traffic Injury Severity on Two-Lane, Two-Way Rural Roads Based on Classification Tree Model”. Safety Science, Vol 49, issue 10, pp 1314-1320, 2011.

 

 1. Shariat Mohaymany, Afshin; Tavakoli Kashani, Ali; Nosrati, Hadi; Ranjbari, Andishe, “Identifying significant predictors of head–on conflicts on two-lane rural roads using inductive loop detectors data”. Traffic Injury Prevention, 12, No. 6, 2011, pp. 636-641.

 

مقالات ISC، علمی-پژوهشی و معتبر بین‌المللی

 1. Dabiri nejad, Shahab;Tavakoli Kashani, Ali; Nordfjern, Trond, “The association between lifestyle and aberrant driving behavior among Iranian car drivers”. Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, http://dx.doi.org/10.1016/j.trip.2020.100221
 2. « بررسی اثر ویژگی های راننده و وسیله نقلیه بر ریسک تصادفات عبور از چراغ قرمز ». علی توکلی کاشانی، سعیده امیری­فر، علی میرهاشمی، نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، https://doi.org/22060/ceej.2021.19246.7113
 3. Tavakoli Kashani, Ali; Jafari, Mahsa; Azizi Bondarabadi, Moslem, “A new approach in analyzing the accident severity of pedestrian crashes using structural equation modeling”. Journal of Injury and Violence Research, 13(1), 23–30. https://doi.org/10.5249/jivr.v13i1.1545
 4. Tavakoli Kashani, Ali; Ahmadi, Amirhossein; Afshar, Ali, “Evaluating the Effects of Countdown Timers on Intersection Safety: A Case Study in Arak, Iran”. AUT Journal of Civil Engineering, Volume 4, Issue 3, Summer 2020, Pages 11-11 https://doi.org/10.22060/ajce.2019.16656.5596
 5. « بررسی تأثیر ساختار شبکه‌ی معابر درون‌شهری بر ایمنی تردد با استفاده از تئوری چیدمان فضا (مطالعه‌ی موردی شهر مشهد)». علی توکلی کاشانی، محمد حمیدی. پژوهشنامه حمل و نقل، پذیرش شده برای چاپ.
 6. « ارائه شاخصی برای ارزیابی ایمنی رفتار میدانی رانندگان اتوبوسهای تندرو بر پایه تغییرات شتاب ». علی توکلی کاشانی، بهرام خرم. مطالعات پژوهشی راهور، پذیرش شده برای چاپ.
 7. « محاسبه ضریب اصلاح تصادفات(CMF) دوربین‌های کنترل سرعت بزرگراهی شهرمشهد». علی توکلی کاشانی، بهاره بختی، ابوالفضل محمدزاده مقدم. پژوهشنامه حمل و نقل، پذیرش شده برای چاپ.
 8. « مدل اثرات توأم دو متغیر کلان اقتصادی تولید ناخالص داخلی و قیمت بنزین بر تلفات حوادث ترافیکی با استفاده از داده‎های پانل». علی توکلی کاشانی، زهرا سرتیبی، مهلا افشارپور. پژوهشنامه حمل­ونقل، سال شانزدهم، شماره 1، 29-42، بهار 1398.
 9. «شناسایی مکانهای پرتصادف جادهای با استفاده از روش تلفیقی تحلیل پوششی داده ها و تحلیل سلسله مراتبی (DEA/AHP)». شهریار افندیزاده، علی توکلی کاشانی، یاسر تقی­زاده. پژوهشنامه حمل­ونقل، سال چهاردهم، شماره 4، 33-45، زمستان 1396.
 10. Tavakoli Kashani, Ali; Arefkhani, Hesam, “An investigation on crash worthiness of different vehicle brands: a case study of rollover crashes”. International Journal of Transportation Engineereing, Vol. 6, No. 2, 2017, pp. 111-122.
 11. Tavakoli Kashani, Ali; Besharati, Mehdi; Mohammadian, Ahmad, “Analyzing motorcycle crash pattern and riders’ fault status at a national level: A case study from Iran”. International Journal of Transportation Engineereing, Vol. 5, No. 1, 2017, pp. 87-101.
 12. Tavakoli Kashani, Ali; Besharati, Mohammad Mehdi, “An Analysis of Vehicle Occupants’ Injury Severity in Crashes Occurred On Rural Freeways and Multilane Highways in Iran”. International Journal of Transportation Engineereing, Vol. 4, No. 2, 2016, pp. 137-146.
 13. Tavakoli Kashani, Ali; Sokouni Ravasani, Mahdi; Ayazi, Ehsan, “Analysis of drivers’ behavior using Manchester driver behavior questionnaire based on roadside interview in Iran”. International Journal of Transportation Engineereing, Vol. 4, No. 1, 2016, pp. 61-74.
 14. Tavakoli Kashani, Ali; Ayazi, Ehsan, “Identifying significant variables influencing overtaking maneuvers on two-lane, two-way ural roads in Iran”. Periodica Polytechnica Transportation Engineering, Vol. 44, No. 3, 2016, pp. 155-163.
 15. «اثر رفتار رانندگان اتوبوس‌های درون‌شهری تهران بر ریسک تصادف آنها بر اساس داده‌های وافعی تصادف». علی توکلی کاشانی، حمزه منصوری کارگر. مطالعات پژوهشی راهور، سال پنجم، شماره 16، بهار 1395
 16. Tavakoli Kashani, Ali; Rabieyan, Rahim; Besharati, Mohammad Mehdi “Modeling the effect of operator and passenger characteristics on the fatality risk of motorcycle crashe”. Journal of Injury and Violence Research, Vol. 8, No.1, 2016.
 17. «بررسی عوامل موثر بر انتخاب سرعت رانندگان مرد». علی توکلی کاشانی، محمدباقر انواری. فصلنامه مطالعات پژوهشی راهور، سال سوم، شماره 10، پاییز 1393
 18. «ارائه مدل اولویت بندی ایمنی تقاطعات همسطح با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی». شهریار افندیزاده، علی توکلی کاشانی، شهاب حسن‌پور. فصلنامه مطالعات پژوهشی راهور، سال سوم، شماره 9، تابستان 1393
 19. «بررسی اثر سن موتورسوار و عوامل محیطی بر ریسک تصادفات موتورسیکلت‌ بر اساس مفهوم مواجهه شبه‌القایی». علی توکلی کاشانی، رحیم ربیعیان. فصلنامه علمی-پژوهشی مهندسی حمل‌ونقل، سال ششم، شماره دوم، زمستان 1393
 20. Tavakoli Kashani, Ali; Shariat Mohaymany, Afshin; Ranjbari, Andishe, “Analysis of factors associated with traffic injury severity on rural roads in Iran”. Journal of Injury and Violence Research, Vol 4, No. 1, 2012.
 21. «تحلیل شدت مصدومیت ناشی از تصادفات در راه‌های دوخطه برون‌شهری با استفاده از مدل‌های داده‌کاوی». علی توکلی کاشانی، افشین شریعت مهیمنی. پژوهشنامه حمل‌ونقل، تابستان 1389

مقــالات علمی -ترویجی

 1. « ایمنی عابرین پیاده و تأثیر شمارشگرهای معکوس چراغهای راهنمایی بر آن». علی توکلی کاشانی، امیرحسین احمدی­نژاد. مجله علمی- ترویجی فناوری حمل و نقل، در نوبت چاپ.
 2. « معرفی روش های تصمیم گیری چند شاخصه و کاربرد آن در برنامه­ریزی حمل ونقل و ترافیک». علی توکلی کاشانی، مسلم عزیزی بندرآبادی. مجله علمی- ترویجی جاده، شماره 94، بهار 1397.
 3. « بررسی روند تغییرات سهم حمل و نقل ریلی و میزان تلفات حمل و نقل جاده‌ای». نریمان نیکو، علی توکلی کاشانی، افشین شریعت مهیمنی. مجله علمی- ترویجی جاده، شماره87، 1395.
 4. « شناسایی متغیرهای اثرگذار بر انجام مانورهای سبقت خطرناک در راه‌های دوخطه دوطرفه برون‌شهری». علی توکلی کاشانی، احسان ایازی. مجله علمی- ترویجی راهور، دوره سیزدهم، شماره34، تابستان 1395.
 5. « مروری بر مفهوم رویدادهای نزدیک‌به‌تصادفات و کاربرد آن در تحلیل ایمنی ترافیک». علی توکلی کاشانی، محمدمهدی بشارتی. مجله علمی- ترویجی راهور، دوره دوازدهم، شماره 29، بهار 1394.
 6. «بررسی روند تغییرات سهم حمل­ونقل ریلی و تلفات حمل­و­نقل جاده­ای». علی توکلی کاشانی. مجله علمی-ترویجی جاده، سال87، شماره 21، 1394.
 7. «قابلیت‌ها و کاربردهای روش مواجهه شبه‌القایی در تحلیل تصادفات». علی توکلی کاشانی، رحیم ربیعیان. مجله علمی- ترویجی فناوری حمل و نقل، سال هشتم، شماره 21، زمستان 1392.
 8. «پیش‌بینی نرخ سبقت‌گیری در راه‌های دوخطه برون‌شهری با توجه به حجم ترافیک» . افشین شریعت مهیمنی، حسن ذوقی، علی توکلی کاشانی، علی نویدی. فصلنامه راهور، سال هفتم، شماره 9، بهار 1389.
 9. «ارایه مدل نحوه تصمیم‌گیری در اجرای مانور سبقت در راه‌های دوخطه برون‌شهری» . افشین شریعت مهیمنی، حسن ذوقی، علی توکلی کاشانی، علی نویدی. فصلنامه راهور، سال هفتم، شماره 10، تابستان 1389.

مقــالات کنفرانسی

 

 1. Tavakoli Kashani, Ali; Sokouni, Mahdi; Besharati, Mohamad Mehdi; Afshar, Ali, “Assessing a Model of Personality–Attitudes-Behavior in a Sample of Overtaking Drivers in Two-Lane Two-Way Rural Roads”. Transportation Research Board 99th Annual Meeting, U.S.A, Washington, D.C. 2020.

 

 1. Dabirinejad, Shahab; Tavakoli Kashani, Ali; Trond Nordfjærn; Afshar, Ali, “Predicting Driving Behavior by Lifestyle Factors: A Structural Equation Modeling Approach”. Transportation Research Board 99th Annual Meeting, U.S.A, Washington, D.C. 2020.

 

 1. « بررسی تاثیر ویژگی­های رانندگان بر شدت تصادفات عبور از چراغ قرمز- مطالعه موردی اصفهان»، علی توکلی کاشانی، سعیده امیری­فر، هجدهمین کنفرانس بین­المللی ترافیک، تهران، 1399.

 

 1. « رویکردی نوین در مدلسازی داده های کشوری تصادفات موتورسیکلت»، علی توکلی کاشانی، مهسا جعفری، هجدهمین کنفرانس بین­المللی ترافیک، تهران، 1399.
 2. «مدلسازی شدت تصادفات عابر پیاده با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری»، علی توکلی کاشانی، مهسا جعفری، دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، 1399
 3. « تولید ناخالص داخلی و ایمنی ترافیک»، علی توکلی کاشانی، زهرا سرتیبی. پنجمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 1396.
 4. « عوامل شخصیتی مرتبط با تخلفات حادثه‌ساز پیک‌های موتوری»، شهاب دبیری­نژاد، علی توکلی کاشانی، سعید فریدونی. نخستین کنگره ملی روانشناسی ترافیک، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 1396.
 5. « بررسی وضعیت ایمنی ترافیک در سطح استانهای کشور طی سالهای 89 تا 93»، علی توکلی کاشانی، محمدمهدی بشارتی، مسلم عزیزی بندرآبادی،. دهمین کنگره ملی مهندسی عمران ، تهران، 1396.
 6. « Investigating crashworthiness capability of Iranian major car brands in rollover crashes»، علی توکلی کاشانی، حسام عارفخانی. شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی حمل‌ونقل و ترافیک، تهران، 1395. (انتخاب شده بعنوان مقاله برتر)
 7. « نگاهی به وضعیت ایمنی ترافیک در ایران از منظر راهبردی»، محمدمهدی بشارتی، مسلم عزیزی بندرآبادی، علی توکلی کاشانی. شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی حمل‌ونقل و ترافیک، تهران، 1395. (انتخاب شده بعنوان مقاله برتر)
 8. « Driving behaviour and its relation to bus drivers’ crash risk: results from a self-report study»، علی توکلی کاشانی، محمدمهدی بشارتی. شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی حمل‌ونقل و ترافیک، تهران، 1395.
 9. « اثر برخی جنبه های تفریحی زندگی بر تخلفات و خطاهای رانندگی»، علی توکلی کاشانی، شهاب دبیری­نژاد. شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی حمل‌ونقل و ترافیک، تهران، 1395.
 10. « A hybrid approach to examine the pattern of traffic crashes and drivers’ fault status across the provinces of Iran»، علی توکلی کاشانی، محمدمهدی بشارتی، احمد محمدیان. شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی حمل‌ونقل و ترافیک، تهران، 1395.
 11. Tavakoli Kashani, Ali; Zangooei, Hossein; Ayazi, Ehsan; Sokouni, Mahdi, “Identifying Determinants of Unpermitted Overtaking on Two-Lane, Two-Way Rural Roads in Iran”. Transportation Research Board 95th Annual Meeting, U.S.A, Washington, D.C. 2016.
 12. « Crash pattern and Fatality risk of different pedestrian age – groups in Iran»، علی توکلی کاشانی، محمدمهدی بشارتی. ششمین سمینار بین‌المللی کاهش حوادث ترافیکی ، شیراز، 1394. (انتخاب شده بعنوان مقاله برتر)
 13. « ارائه روشی برای ارزیابی عملکرد ایمنی راه‌های استان‌ها»، علی توکلی کاشانی، مسلم عزیزی بندرآبادی. چهارمین کنفرانس بین‌المللی حوادث رانندگی و جاده‌ای، تهران، 1394.
 14. « بررسی رفتار رانندگان و شناسایی متغیرهای تاثیرگذار در انجام مانورهای سبقت غیرمجاز در راه‌های دوخطه دوطرفه برون‌شهری »، علی توکلی کاشانی، مهدی سکونی، احسان ایازی. چهارمین کنفرانس بین‌المللی حوادث رانندگی و جاده‌ای، تهران، 1394.
 15. « ارائه روشی برای ارزیابی عملکرد استان‌ها در زمینه‌ی ایمنی راه‌های روستایی»، علی توکلی کاشانی، مسلم عزیزی بندرآبادی. نخستین کنفرانس ملی حمل‌ونقل روستایی، تهران، 1394.
 16. « کاربرد مدلسازی معادلات ساختاری در بررسی رابطه‌ی بین رفتار رانندگی، ویژگیهای شخصیتی و نگرش راننده»، علی توکلی کاشانی، مهدی سکونی، احسان ایازی. پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی حمل‌ونقل و ترافیک، تهران، 1394.
 17. « اثر مشخصه‌های هندسی و ترافیکی راه بر انجام مانور سبقت در راههای دوخطه دوطرفه برونشهری (مطالعه موردی: راههای برونشهری استانهای زنجان و آذربایجان شرقی)»، علی توکلی کاشانی، احسان ایازی، مهدی سکونی. پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی حمل‌ونقل و ترافیک، تهران، 1394.
 18. « تحلیل تصادفات عابرین پیاده در ایران با استفاده از تکنیک درخت خطا»، علی توکلی کاشانی، محمدمهدی بشارتی، محمدهادی بشارتی. پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی حمل‌ونقل و ترافیک، تهران، 1394.
 19. « بررسی و تحلیل تخلفات و خطاهای رانندگان اتوبوس‌های درون‌شهری شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه»، علی توکلی کاشانی، حمزه منصوری کارگر. چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی حمل‌ونقل و ترافیک، تهران، 1393.
 20. « ارزیابی پارامترهای ایجاد تصادفات ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی در بزرگراه‌ها و آزادراه‌های برون‌شهری ایران»، علی توکلی کاشانی، علی وامق، احمد محمدیان. چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی حمل‌ونقل و ترافیک، تهران، 1393.
 21. « مدیریت دسترسی و کاربری حاشیه راه‌ها»، علی توکلی کاشانی. پنجمین همایش ملی مدیریت ترافیک، مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما، تهران، 1393.
 22. «اثر مشخصه‌های سفر بر سرعت انتخابی توسط رانندگان (مطالعه موردی؛ آزادراه‌ها و بزرگراه‌های برون شهری استان اصفهان)»، علی توکلی کاشانی، محمدباقر انواری. سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی حمل‌ونقل و ترافیک، تهران، 1392.
 23. «تخمین فراوانی تصادفات در نواحی شهری با استفاده از سیستم استنتاج عصبی-فازی انطباقی: مطالعه موردی شهر مشهد»، مجتبی رجبی بهاءآبادی، علی توکلی کاشانی. سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی حمل‌ونقل و ترافیک، تهران، 1392.
 24. «تحلیل ارتباط سهم حمل‌ونقل ریلی و نرخ تصادفات و تلفات در حمل‌ونقل جاده‌ای»، نریمان نیکو، علی توکلی کاشانی. دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی حمل‌ونقل و ترافیک، تهران، 1391.
 25. «ارائه روش مبتنی بر آنالیز قابلیت اطمینان در شناسایی نقاط پرتصادف». علی توکلی کاشانی، احمدرضا غفاری. یازدهمین کنفرانس بین‌المللی حمل‌ونقل و ترافیک، تهران، 1390.
 26. « نقش سرعت در احتمال وقوع و شدت تصادفات». شاهین شعبانی، علی توکلی کاشانی. هفتمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس، اردیبهشت 1385.