دسترسی سریع

پروژه های در حال انجام

« مدیریت سرعت در کریدورهای منتخب کشور ایران بعنوان پایلوت منطقه شرق مدیترانه»، کارفرما؛ سازمان بهداشت جهانی

« بررسی و تدوین روش ارزیابی سطح ایمنی معابر مناطق شهر تهران»، کارفرما؛ مرکز مطالعات و برنامه­ریزی شهر تهران

پروژه های انجام شده

نظارت بر پروژه «مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر کاشان»، کارفرما؛ شهرداری کاشان

«مطالعات جامع ایمنی ترافیک شهر کاشان»، کارفرما؛ شهرداری کاشان

«مطالعات جامع ایمنی راه‌های شریانی استان مرکزی»، کارفرما؛ سازمان راهداری و حمل­ونقل جاده‌ای کشور

«ارتباط سرعت با ایمنی راه‌ها»، کارفرما؛ پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی

«بررسی سیستم‌های مدیریت ایمنی در حمل و نقل جاده‌ای»، کارفرما؛ پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی

«بررسی لزوم ایجاد مرکز تحقیقات ایمنی جاده‌ای در کشور»، کارفرما؛ پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی