جزوات آموزشی

جزوه آموزشی « آموزش نرم افزار SAFE2000 »

جزوه آموزشی« مدیریت سرعت و روشهای کنترل آن در راه‌ها »

جزوه آموزشی « آشنایی با مبانی ایمنی حمل و نقل جاده‌ای »

جزوه آموزشی « ایمنی ترافیک »، برای دانشجویان دکترای «برنامه ریزی حمل و نقل»

جزوه آموزشی « معرفی GIS و کاربردهای آن »

جزوه آموزشی « مهندسی ایمنی راه »، برای دانشجویان کارشناسی «مهندسی عمران»

جزوه آموزشی « تجزیه و تحلیل ایمنی راه »، برای دانشجویان کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل

جزوه آموزشی « بازرسی و بازدید ایمنی راه »، برای دانشجویان کارشناسی ارشد «برنامه‌ریزی حمل و نقل»