اعضای تیم ما
1
دکتر علی توکلی کاشانی دانشیار گروه آموزشی حمل و نقل دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
drshariat
دکتر افشین شریعت استاد تمام گروه آموزشی حمل و نقل دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
Dr Naderan
دکتر علی نادران استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Dr Besharati
دکتر محمد مهدی بشارتی
Hamze Mansouri
آقای حمزه منصوری کارگر دانشجوی دکترای رشته برنامه ریزی حمل‏ ونقل دانشگاه علم‎ و صنعت ایران
Moslem azizi
آقای مسلم عزیزی دانشجوی دکترای رشته برنامه ‏ریزی حمل ‏و نقل دانشگاه علم‎ و صنعت ایران
Portrait_Placeholder
آقای کامران زندی دانشجوی دکترای رشته برنامه ‏ریزی حمل ‏و نقل دانشگاه علم‎ و صنعت ایران
Portrait_Placeholder
خانم سعیده امیری فر دانشجوی دکترای رشته برنامه ‏ریزی حمل ‏و نقل دانشگاه علم‎ و صنعت ایران
Picture4
خانم زهرا سرتیپی فارغ التحصیل کارشناس ارشد رشته برنامه ‏ریزی حمل ‏و نقل دانشگاه علم‎ و صنعت ایران
Picture5
خانم بهاره بختی فارغ التحصیل کارشناس ارشد رشته برنامه ‏ریزی حمل ‏و نقل دانشگاه علم‎ و صنعت ایران
Portrait_Placeholder
آقای علی میرهاشمی دانشجوی کارشناس ارشد رشته برنامه ‏ریزی حمل ‏و نقل دانشگاه علم‎ و صنعت ایران
mr mahtabi
آقای مهران مهتابی دانشجوی کارشناس ارشد رشته برنامه ‏ریزی حمل ‏و نقل دانشگاه علم‎ و صنعت ایران
ms nofeli
خانم کوثر نوفلی دانشجوی کارشناس ارشد رشته برنامه ‏ریزی حمل ‏و نقل دانشگاه علم‎ و صنعت ایران
1
دکتر علی توکلی کاشانی دانشیار گروه آموزشی حمل و نقل دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
drshariat
دکتر افشین شریعت استاد تمام گروه آموزشی حمل و نقل دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
Dr Naderan
دکتر علی نادران استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Dr Besharati
دکتر محمد مهدی بشارتی
Hamze Mansouri
آقای حمزه منصوری کارگر دانشجوی دکترای رشته برنامه ریزی حمل‏ ونقل دانشگاه علم‎ و صنعت ایران
Moslem azizi
آقای مسلم عزیزی دانشجوی دکترای رشته برنامه ‏ریزی حمل ‏و نقل دانشگاه علم‎ و صنعت ایران
Portrait_Placeholder
آقای کامران زندی دانشجوی دکترای رشته برنامه ‏ریزی حمل ‏و نقل دانشگاه علم‎ و صنعت ایران
Portrait_Placeholder
خانم سعیده امیری فر دانشجوی دکترای رشته برنامه ‏ریزی حمل ‏و نقل دانشگاه علم‎ و صنعت ایران
Picture4
خانم زهرا سرتیپی فارغ التحصیل کارشناس ارشد رشته برنامه ‏ریزی حمل ‏و نقل دانشگاه علم‎ و صنعت ایران
Picture5
خانم بهاره بختی فارغ التحصیل کارشناس ارشد رشته برنامه ‏ریزی حمل ‏و نقل دانشگاه علم‎ و صنعت ایران
Portrait_Placeholder
آقای علی میرهاشمی دانشجوی کارشناس ارشد رشته برنامه ‏ریزی حمل ‏و نقل دانشگاه علم‎ و صنعت ایران
mr mahtabi
آقای مهران مهتابی دانشجوی کارشناس ارشد رشته برنامه ‏ریزی حمل ‏و نقل دانشگاه علم‎ و صنعت ایران
ms nofeli
خانم کوثر نوفلی دانشجوی کارشناس ارشد رشته برنامه ‏ریزی حمل ‏و نقل دانشگاه علم‎ و صنعت ایران